Δράση 1: Διοίκηση Προγράμματος
Η Δράση 1 είναι μια συνεχιζόμενη Δράση και αφορά τη διοικητική διαχείριση του έργου με σκοπό τον αποτελεσματικό συντονισμό, το σχεδιασμό και τη λήψη αποφάσεων για την ολοκληρωμένη υποστήριξη των Δράσεων και υποδράσεων του έργου, καθώς και την διασφάλιση της ομαλής και αμφίδρομης επικοινωνίας με την Ε.Ε. Η Δράση 1 υλοποιείται από το Συντονιστή Δικαιούχο (ΜΦΙ) μέσω της Συντονίστριας και Επιστημονικής Υπευθύνου του έργου (Project Manager) και του Συμβουλίου Διοίκησης του έργου (Project Management Board), που αποτελεί μία από τις 3 διαχειριστικές επιτροπές οι οποίες έχουν συσταθεί (Συμβούλιο Διοίκησης, Επιτροπή Διαχείρισης και Τεχνική Επιτροπή) στο πλαίσιο της Δράσης. Τα πρακτικά συναντήσεων των ανωτέρω επιτροπών αποτελούν και το παραδοτέο της εν λόγω Δράσης.
Επιπλέον στο πλαίσιο της Δράσης αυτής εφαρμόζεται το Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας του έργου με κύριο εργαλείο το εγχειρίδιο Ποιότητας και τη διενέργεια εσωτερικών επιθεωρήσεων του Συστήματος.
Τέλος στη Δράση 1, παράλληλα και συνδυαστικά και με τη Δράση 12, υποστηρίζεται από την λειτουργία του δικτυακού τόπου του έργου και την Επιστημονική Γραμματεία του EcoPest για τη διασφάλιση της απρόσκοπτης επικοινωνίας και του σωστού συντονισμού μεταξύ όλων των Δικαιούχων του έργου. Από 01/01/2011 υπήρξε ουσιώδης αλλαγή στη διοικητική δομή του έργου λόγω αδυναμίας συμμετοχής του Συμπράττοντος Δικαιούχου ΜΦΕ. Για το λόγο αυτό έγινε από το Συντονιστή προς την Ε.Ε. σχετικό αίτημα τροποποίησης που δεν διαφοροποιεί ούτε κατά το ελάχιστον τη μεθοδολογία και το αντικείμενο του προγράμματος (project objectives) ενώ παρέμειναν αμετάβλητες και οι χρονικές προθεσμίες των παραδοτέων του έργου. Στα ανωτέρω πλαίσια τα προβλήματα που προέκυψαν αντιμετωπίστηκαν χωρίς χρονικές καθυστερήσεις και οι στόχοι της Δράσης μέχρι σήμερα έχουν επιτευχτεί.
Από τη μέχρι σήμερα πορεία υλοποίησης συνάγεται ότι ήταν απολύτως αναγκαία η πολύ στενή παρακολούθηση του έργου και η σύσταση του εγχειριδίου ποιότητας, του αναλυτικού χρονοπλάνου και των εσωτερικών επιθεωρήσεων διότι το συγκεκριμένο έργο είναι ιδιαίτερα πολύπλοκο, με πολλά διαφορετικά αντικείμενα και πολλούς συμμετέχοντες ως άμεσα ή έμμεσα συνεργαζόμενοι με το πρόγραμμα.

 

Τελευταία νέα