Δράση 8: Δείκτες επικινδυνότητας
Στη Δράση 8 προκειμένου να εκτιμηθεί ο έλεγχος της επικινδυνότητας στην πιλοτική περιοχή αλλά και ο βαθμός εφαρμογής των αρχών της Οδηγίας για την ορθολογική χρήση των γεωργικών φαρμάκων, καθορίστηκαν και παρακολουθούνται μια σειρά από δείκτες. Για τον καθορισμό των δεικτών ελήφθησαν υπόψη στοιχεία από τον OECD, IRENA, OPERA καθώς και η γενικότερη γνώση που έχει αποκτηθεί τα χρόνια ενασχόλησης της ομάδας υλοποίησης με τα θέματα ασφάλειας στην γεωργική παραγωγή. 
Οι δείκτες που παρακολουθούνται είναι:
Α. Οι γενικοί για την παρακολούθηση των γενικών παραγόντων που συνεισφέρουν σε θέματα ασφάλειας στη γεωργική παραγωγή, και
Β. Οι ειδικοί για την παρακολούθηση των εξειδικευμένων περιβαλλοντικών παραγόντων που σχετίζονται με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της υπό μελέτη περιοχής. 
 
Οι γενικοί δείκτες καταγράφονται κατά την πορεία υλοποίησης του προγράμματος και η τελική σύγκριση θα γίνει με τα αντίστοιχα στοιχεία μετά από την καλλιεργητική περίοδο 2011 όπως θα καταγραφούν στο αντίστοιχο ερωτηματολόγιο. Από τα μέχρι σήμερα αποτελέσματα σύγκρισης προκύπτει ότι υπάρχει σημαντικότατη βελτίωση στους παράγοντες όπως τα ποσοστά κατάρτισης -που ανέρχονται στο 63% των παραγωγών και στο 100% των γεωπόνων της περιοχής του έργου- χρήσης μέσων ατομικής προστασίας, ορθού τρόπου εφαρμογών γ.φ και εφαρμογής στρατηγικής μείωσης διασποράς ψεκαστικού νέφους, βαθμού διαχείρισης στερεών και υγρών αποβλήτων της περιοχής, βαθμός εφαρμογής συστημάτων ολοκληρωμένης διαχείρισης των καλλιεργειών και εφαρμογή συστήματος χαμηλών εισροών.
Οι ειδικοί δείκτες του EcoPest αφορούν στην αξιολόγηση της περιβαλλοντικής ποιότητας,  περιλαμβάνουν τόσο τη χρήση μοντέλων προσομοίωσης συμπεριφοράς των γ.φ στο περιβάλλον και πρόβλεψης των επιπέδων ρύπων από τη χρήση γ.φ σε επίπεδο αγροτεμαχίου αλλά και σε επίπεδο λεκάνης απορροής όσο και μετρήσεις και βιοδοκιμές σε δείγματα που έχουν ληφθεί από το δίκτυο δειγματοληψίας της περιοχής σε προκαθορισμένες χρονικές περιόδους.
Από τα μέχρι σήμερα αποτελέσματα προκύπτει ότι τόσο η ευρύτερη όσο και η πιλοτική περιοχή, περισσότερο από 50% της αυτής είναι υψηλής τρωτότητας στη ρύπανση. Αυτό υπογραμμίζει την απόλυτη ανάγκη για λήψη μέτρων προστασίας του υδάτινου οικοσυστήματος από τη ρύπανση.
Η ρύπανση που μπορεί να προέλθει από απορροή, αποστράγγιση, έκπλυση και διασπορά ψεκαστικού νέφους έχει μειωθεί κατά το έτος εφαρμογής του προγράμματος όπως προκύπτει από τα λογισμικά μοντέλα προσομοίωσης συμπεριφοράς των ρύπων γεωργικών φαρμάκων. Τα αποτελέσματα αυτά είναι σε συμφωνία με τα αποτελέσματα των αναλύσεων περιβαλλοντικών δειγμάτων, των αποτελεσμάτων βιοδοκιμών και του υπολογισμού του δείκτη επικινδυνότητας R, όπως αυτός καθορίζεται από το λόγο της περιβαλλοντικής συγκέντρωσης προς τη συγκέντρωση η οποία δεν αναμένεται να προκαλέσει ανιχνεύσιμη βλάβη στον κάθε μελετώμενο οργανισμό.
Η τελική πρόταση για τον καθορισμό των δεικτών για τους σκοπούς της παρακολούθησης του βαθμού εφαρμογής και της επιτυχίας της Οδηγίας 2009/128/ΕΕ καθώς και η συνολική αξιολόγηση των δεικτών που αναπτύχθηκαν και εξετάστηκαν στο έργο EcoPest θα υποβληθεί με τα στοιχεία των δύο χρόνων εφαρμογής του προγράμματος στην πιλοτική περιοχή, στην τελική έκθεση του έργου.

 

Τελευταία νέα