Δράση 9: Εκπαίδευση Ομάδων των Τοπικών Φορέων
Η Δράση 9 αφορά στην κατάρτιση αγροτών-παραγωγών, επαγγελματιών ψεκαστών και γεωπόνων της πιλοτικής και ευρύτερης περιοχής του έργου σε θέματα σχετικά με την νομοθεσία γ.φ και ορθή χρήση τους, τήρηση αρχείων καταγραφών εισροών στις καλλιέργειες, εφαρμογή πρωτοκόλλων χαμηλών εισροών σε γ.φ. και ορθή λιπαντική αγωγή, ορθή χρήση και ρύθμιση ψεκαστικών μηχανημάτων γ.φ., ασφαλή χρήση γ.φ για τον άνθρωπο και το περιβάλλον, διαχείριση ατυχημάτων και διαχείριση αποβλήτων από τη χρήση γ.φ. Η δράση αυτή υλοποιήθηκε από το επιστημονικό προσωπικό των φορέων που συμμετέχουν στο έργο μέσα από συναντήσεις εργασίας (workshops) με τις προαναφερόμενες επαγγελματικές ομάδες, την θεωρητική και πρακτική κατάρτιση των εκπαιδευομένων ομάδων σε δύο εκπαιδευτικούς κύκλους (2010 και 2011) καθώς και την σύνταξη και διάθεση εκπαιδευτικού υλικού στα αντικείμενα του έργου. Πιο συγκεκριμένα μέχρι σήμερα έχει καταρτιστεί το 63% των παραγωγών και το 100% των γεωπόνων της περιοχής αντίστοιχα. Επιπλέον, το εκπαιδευτικό πακέτο που παράχθηκε για τις ανάγκες του LIFE EcoPest μπορεί να αποτελέσει πρόταση μιας ολοκληρωμένης εκπαιδευτικής προσέγγισης για την πιστοποιημένη κατάρτιση των επαγγελματικών ομάδων στη γεωργία σύμφωνα με τις σύγχρονες ευρωπαϊκές απαιτήσεις. Με την ολοκλήρωση της θεωρητικής κατάρτισης, έγινε αξιολόγησή της από τους καταρτισθέντες με την συμπλήρωση ερωτηματολογίων ικανοποίησης σχετικά με α) την πληρότητα/επάρκεια της κατάρτισης, β) την ποιότητα της κατάρτισης, γ) το εκτιμώμενο γενικό όφελος από την κατάρτιση (συνολική αξιολόγηση), δ) το θεωρητικό και πρακτικό ενδιαφέρον (χρησιμότητα) κατά εκπαιδευτικό αντικείμενο, ε) την επάρκεια της κατάρτισης κατά αντικείμενο, στ) προτάσεις για νέα θέματα και ζ) επιπλέον σχόλια, παρατηρήσεις και προτάσεις.
Επίσης έγινε αξιολόγηση της κατανόησης/εμπέδωσης της εκπαιδευτικής ύλης και αποτελεσματικότητας της κατάρτισης με:
α) με τη μέθοδο της διαλεκτικής προσέγγισης (προφορικές ερωτήσεις ανάκλησης γνώσεων και συζήτηση) που ακολούθησαν κατά την εκπαίδευση οι εκπαιδευτές,
β) με την συμπλήρωση από τους καταρτισθέντες ερωτηματολογίων κατανόησης της ύλης που διδάχτηκε (μόνο κατά τον Β’ Εκπαιδευτικό Κύκλο, 2011) και
γ) έμμεσα με την παρακολούθηση και αξιολόγηση στον αγρό των πρακτικών που ακολουθούν οι αγρότες στις δραστηριότητες που σχετίζονται με τους Γενικούς Δείκτες  για την ασφαλή χρήση των γεωργικών φαρμάκων. Για την αξιολόγηση της κατάρτισης συμπληρώθηκαν  ερωτηματολόγια από γεωπόνους και αγρότες κατά τους 2 κύκλους κατάρτισης.
Παράλληλα με τη θεωρητική πραγματοποιήθηκε και πρακτική κατάρτιση στο πεδίο κατά την διάρκεια των καλλιεργητικών περιόδων 2010 και 2011 (η πρακτική κατάρτιση είναι σε εξέλιξη το σχετικό παράρτημα θα δοθεί στην Τελική Έκθεση). Τέλος, διενεργήθηκε καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου σειρά ομιλιών και συναντήσεων με αγρότες για παροχή συμβουλών σε θέματα/προβλήματα που τους απασχολούσαν όπως το πράσινο σκουλήκι κ.α.
Η Δράση 9 έχει μέχρι σήμερα υλοποιηθεί σύμφωνα με την πρόταση, και θα ολοκληρωθεί το Δεκέμβριο του 2011.
 

Τελευταία νέα