Δράση 10: Προτάσεις πιστοποίησης ψεκαστών & ψεκαστικού εξοπλισμού
Στη Δράση 10 ολοκληρώθηκε η κατασκευή πρωτότυπου συστήματος ελέγχου ψεκαστικών μηχανημάτων μεγάλων καλλιεργειών, καθώς και ο επί τόπου τεχνικός έλεγχος σε 32 ψεκαστικά μηχανήματα μεγάλων καλλιεργειών που προεπιλέχτηκαν από την «ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ». Σε αυτά τα μηχανήματα έγινε αρχικά οπτικός έλεγχος και δειγματοληπτικά μέτρηση της παροχής των ακροφυσίων τους.  Προκειμένου τα εν λόγω μηχανήματα να συμμορφωθούν με το πρότυπο ΕΝ13790 προτάθηκαν συγκεκριμένες επισκευές ανά μηχάνημα οι οποίες και κοστολογήθηκαν. Μετά την ολοκλήρωση των επισκευών έγινε εκ νέου οπτικός και μετρητικός έλεγχος των μηχανημάτων με χρήση των μετρητικών διατάξεων της μονάδας ελέγχου που κατασκευάστηκε. Επιπλέον, τα μηχανήματα ελέγχθηκαν με την πρωτότυπη διάταξη του συστήματος ελέγχου η οποία βασίζεται σε τεχνικές ανάλυσης εικόνας με φθορισμό.  Επίσης, έγινε η κοστολόγηση του παράβολου που θα καλούνται να καλύψουν οι χειριστές ψεκαστικών μηχανημάτων για τον έλεγχο των μηχανημάτων τους. Τέλος, οι προτάσεις για την πιστοποίηση (certification scheme) των ψεκαστικών μηχανημάτων διαμορφώθηκαν περαιτέρω, λαμβάνοντας υπόψη τα τελικά αποτελέσματα που προέκυψαν από τους ελέγχους των μηχανημάτων κατά την Δράση 10 του προγράμματος.
Όσον αφορά το θέμα της ανάπτυξης και εφαρμογής συστήματος πιστοποίησης επαγγελματιών που χειρίζονται γ.φ., αναπτύχθηκε το υλικό κατάρτισης καθώς και το ωρολόγιο πρόγραμμα με τις θεματικές ενότητες που απαιτούνται από την Οδηγία 2009/128/ΕΕ κατ ελάχιστον. Επιπλέον καταρτίστηκε διαδικασία αξιολόγησης της παρεχόμενης κατάρτισης και των εκπαιδευτών.  Στόχος είναι το σύστημα να δίνει τη δυνατότητα αυτό-αξιολόγησης του προκειμένου να γίνονται άμεσα οι απαραίτητες διορθωτικές ενέργειες. Τέλος έγιναν οι σχετικές προτάσεις προς το ΥπΑΑΤ για την ανάπτυξη συστήματος κατάρτισης και πιστοποίησης σε εθνικό επίπεδο και την ενσωμάτωση του στο Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την εφαρμογή της Οδηγίας στη χώρα μας.

 

Τελευταία νέα