Δράση 13: Παρακολούθηση προόδου του προγράμματος
Η παρακολούθηση της προόδου γίνεται κυρίως από το Συντονιστή Δικαιούχο, την Επιτροπή Διαχείρισης  και τη ΜΦΕ (μέχρι 31/12/2010, οπότε και αποχώρησε η ΜΦΕ από το έργο) σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στην πρόταση του έργου και αξιοποιώντας το σύστημα ελέγχου ποιότητας του ΕcoPest. Από τις 01/01/2011 μέχρι σήμερα η παρακολούθηση εξακολουθεί να γίνεται αποτελεσματικά από νέο προσωπικό όπως περιγράφεται στο Παραδοτέο της Δράσης 13 και βάσει των όσων έχουν περιγραφεί στο 2ο αίτημα τροποποίησης του έργου, το οποίο εγκρίθηκε από την Ε.Ε.
Παραδοτέο της παρακολούθησης και του ελέγχου από την ΜΦΕ είναι οι σχετικές τριμηνιαίες εκθέσεις (Παραδοτέο Δράσης 13). Η υλοποίηση είναι σύμφωνη με το πρόγραμμα.


 

Τελευταία νέα