Δράση 7: Διαχείριση Αποβλήτων Γεωργικής Παραγωγής
Η Δράση 7 έχει ως στόχο την επίτευξη μιας στρατηγικής για τη διασφάλιση ότι όλοι οι τύποι αποβλήτων από τη χρήση γ.φ θα έχουν την ελάχιστη δυνατή επίδραση στο περιβάλλον.
Τα απόβλητα τα οποία προκύπτουν από τις γεωργικές δραστηριότητες διακρίνονται σε υγρά και στερεά. Τα υγρά απόβλητα προέρχονται κυρίως από την περίσσεια  ψεκαστικού διαλύματος και από το ξέπλυμα των ψεκαστικών μηχανημάτων. Τέλος ένα άλλο σημαντικό ποσοστό υγρών αποβλήτων προέρχεται από τα σκευάσματα γ.φ που έχει παρέλθει η ημερομηνία για τη χρησιμοποίηση τους και δεν είναι κατάλληλα για χρήση. Τα στερεά απόβλητα είναι κυρίως τα πλαστικά κενά συσκευασίας γ.φ, για τα οποία αν δεν γίνει σωστή διαχείρισή τους αποτελούν τοξικά απόβλητα.
 
Στην περιοχή του Κωπαϊδικού πεδίου δεν υπήρχε καμιά μέριμνα και γνώση σχετικά με τη διαχείριση των αποβλήτων (στερεών και υγρών) γ.φ. Κάθε παραγωγός πετούσε τα απόβλητα οπουδήποτε μη γνωρίζοντας ότι πρόκειται για τοξικά και άρα επικίνδυνα απόβλητα τόσο για τον άνθρωπο όσο και για το περιβάλλον.
Για τους σκοπούς της συγκεκριμένης δράσης, οι ενέργειες που έγιναν αρχικά περιελάμβαναν την ενημέρωση και κατάρτιση των παραγωγών και των γεωπόνων για τις επιζήμιες επιπτώσεις που έχει στο περιβάλλον και στη δημόσια υγεία: η απουσία διαχείρισης των
α) κενών συσκευασιών γ.φ,
β) υγρών αποβλήτων που περιέχουν γ.φ,
γ) τυχόν διαρροών ψεκαστικών διαλυμάτων που μπορεί να προκύψουν κατά την παραγωγή ή και την μεταφορά και
δ) η χρήση γ.φ που είτε έχει παρέλθει η ημερομηνία λήξης τους είτε δεν είναι εγκεκριμένα.

Ιδιαίτερη σημασία δόθηκε στο να κατανοήσουν οι εμπλεκόμενοι παραγωγοί και γεωπόνοι ότι τα γεωργικά φάρμακα είναι επικίνδυνες ουσίες και άρα πρέπει να τις χειρίζονται με κατάλληλο τρόπο. Επιπλέον τονίστηκε ότι πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο εγκεκριμένα γ.φ και σύμφωνα με τις οδηγίες της ετικέτας. Κατά τη διάρκεια των εκπαιδεύσεων, τονίστηκε ότι η απόρριψη των κενών συσκευασίας γ.φ και των υγρών αποβλήτων σε χωράφια, επιφανειακά ύδατα, χωματερές κλπ δεν είναι σωστή γεωργική πρακτική. Για το σκοπό αυτό τοποθετήθηκαν ειδικοί κόκκινοι κάδοι σε κομβικά σημεία της περιοχής για την απόρριψη των πλαστικών κενών συσκευασίας γ.φ.
Παράλληλα εγκαταστάθηκαν δύο συστήματα διαχείρισης υγρών αποβλήτων (Heliosec) για τη συλλογή υγρών αποβλήτων που παράγονται κατά την έκπλυση των ψεκαστικών μηχανημάτων ή προέρχονται από την περίσσεια ψεκαστικού διαλύματος. Επίσης πραγματοποιήθηκε ενημέρωση παραγωγών και γεωπόνων για τους τρόπους αντιμετώπισης τυχόν διαρροών ψεκαστικών διαλυμάτων και σκευασμάτων γ.φ κατά τη χρήση ή την αποθήκευσή τους.
Ως αποτέλεσμα των προαναφερθέντων ενεργειών είναι η βελτιωμένη εικόνα της περιοχής τόσο από αισθητικής όσο και από περιβαλλοντικής άποψης. Επίσης φαίνεται να έχουν γίνει κατανοητά όλα τα θέματα που αναπτύχθηκαν και συζητήθηκαν εκτενώς με παραγωγούς και γεωπόνους, όπως προκύπτει από τις απαντήσεις που δόθηκαν στα ερωτηματολόγια (του δεύτερου κύκλου εκπαίδευσης), κατά τη διάρκεια των εκπαιδεύσεων και από τις μειωμένες μετρούμενες συγκεντρώσεις γ.φ στα περιβαλλοντικά δείγματα (νερών και εδάφους) που αναλύθηκαν.

 

Τελευταία νέα