Δράση 5: Στρατηγική Ελέγχου Διασποράς/ Μετακίνησης του Ψεκαστικού Νέφους
 
Η Δράση 5 στοχεύει στον έλεγχο διασποράς του ψεκαστικού νέφους (ψ.ν.) που προέρχεται από τις εφαρμογές γ.φ, μέσω της μελέτης των παραγόντων που την επηρεάζουν και με τελικό σκοπό την ανάπτυξη μιας στρατηγικής που θα ακολουθείται για την ελαχιστοποίηση της ρύπανσης από διασπορά. Το παραδοτέο της Δράσης είναι η τελική μορφή του πρωτοκόλλου/στρατηγικής ελέγχου διασποράς του ψεκαστικού νέφους. Βάσει του ανωτέρω πρωτοκόλλου/στρατηγικής, οι παράμετροι που επηρεάζουν και άρα μπορούν να ρυθμιστούν ή να παρακολουθηθούν για να ελεγχθεί η διασπορά του ψ.ν είναι:

  • Ο τύπος των ακροφυσίων που χρησιμοποιείται, δηλαδή συμβατικά ή χαμηλής διασποράς (antidrift)
  • Η πίεση ψεκασμού
  • Οι φυσικοχημικές ιδιότητες του γ.φ που χρησιμοποιείται συνδυασμό με τη χρήση πρόσθετου (adjuvant) ως βοηθητικής ουσίας για μείωση της διασποράς του ψ.ν.
  • H κατάσταση του ψεκαστικού εξοπλισμού ως προς τη συντήρησή του και την καλή λειτουργία του
  • Η ταχύτητα του ελκυστήρα (τρακτέρ)
  • Η απόσταση της μπάρας ψεκασμού από την καλλιέργεια
  • Ο όγκος εφαρμογής (ψεκαστικός όγκος)
  • Η ένταση (ταχύτητα) και διεύθυνση του ανέμου κατά τον ψεκασμό
  • Η θερμοκρασία και η σχετική υγρασία κατά τον ψεκασμό
  • Η ύπαρξη ζωνών ανάσχεσης (buffer zones)

Το πρωτόκολλο αυτό αποτέλεσε και τη βάση για την παραγωγή φυλλαδίου οδηγιών για τον ορθό τρόπο ψεκασμού το οποίο διανεμήθηκε στους παραγωγούς και στους γεωπόνους της περιοχής.
Στη Δράση 5 πραγματοποιήθηκαν επίσης πειράματα στον αγρό για τη μέτρηση της διασποράς του ψεκαστικού νέφους τα οποία κατέδειξαν την καθοριστική συμβολή της επισκευής των ψεκαστικών μηχανημάτων και της χρήσης ακροφυσίων χαμηλής διασποράς για την επίτευξη στοχευόμενων εφαρμογών. Συγκεκριμένα η ελάττωση της διασποράς του ψ.ν. με τα ακροφύσια χαμηλής διασποράς τύπου τύπου Teejet 11002 ελαττώθηκε έως και 100% μετά από τα 2m. Η μείωση αυτή έγινε και μακροσκοπικά ορατή από τους καλλιεργητές που παρακολούθησαν τα πειράματα στον αγρό. Ακροφύσια χαμηλής διασποράς τοποθετήθηκαν στα ψεκαστικά μηχανήματα της πιλοτικής περιοχής στο πλαίσιο της επισκευής τους με δαπάνες του έργου. Ωστόσο απαραίτητη προϋπόθεση για την εφαρμογή της στρατηγικής σε ευρύτερη κλίμακα, πέραν της περιοχής του EcoPest, είναι η κατάρτιση των καλλιεργητών στις συγκεκριμένες αρχές καθώς και η επιβολή (με κίνητρα) της αλλαγής των ακροφυσίων ψεκασμού αλλά και η τήρηση ζωνών ανάσχεσης 5 μέτρων από τα υδάτινα σώματα.
Τα αποτελέσματα μετρήσεων με ακροφύσια χαμηλής διασποράς είναι από τα στοιχεία που θα κοινοποιηθούν προς το ΥπAΑΤ προκειμένου να γίνει η συστηματική σύσταση τους προς τους καλλιεργητές.
Επιπλέον έγινε εφαρμογή του μοντέλου πρόγνωσης FOOT-FS με παράδειγμα εργασίας με πραγματικά δεδομένα (case study) 3 αγρών της περιοχής του έργου. Τα αποτελέσματα του μοντέλου επιβεβαίωσαν τα συμπεράσματα από τον πειραματισμό στο πεδίο. Από τα παραπάνω είναι σαφές ότι η Δράση 5 έχει ολοκληρωθεί με επιτυχία, έχει συμβάλλει καθοριστικά στην επίτευξη των στόχων του έργου και τα αποτελέσματα της είναι σύμφωνα με τα αναμενόμενα στην εγκεκριμένη πρόταση του έργου.

 

Τελευταία νέα